1. תקנון אתר BOGOLOG
 2. מבוא
  • אתר WWW.BOGOLOG.COM הנו חנות וירטואלית בבעלות חברת אזזו בע”מ המופעל על ידה, האתר משמש כאתר מכירות.
  • הרכישה באתר כפופה לתנאים הכתובים בתקנון זה, הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
  • כל לקוח אשר מבצע רכישה באתר מצהיר כי הינו קרא תקנון זה והסכים לדברים הכתובים בו. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
  • בעלת האתר אזזו בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת ולהפסיק את השיווק של מוצר מסוים בכל רגע ולהפסיק את הרכישה באתר המכירות בהתאם לשיקול דעתה אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים או שירותים לאחר השינוי.
  • כל המוצרים הנמכרים באתר WWW.BOGOLOG.COM המוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. המוצרים זמינים לרכישה באתר עד לגמר המלאי וניתן לרכוש אותם בכל עת.
  • במידה וישנו באתר קישורים חיצוניים “לינק” המפנה לאתרים אחרים, קישורים אלו נועדו לשימוש הגולשים, החברה (אזזו בע”מ) אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 3. הזכות להשתתף באתר
  • כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
  • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
  • חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע”י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.
  • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 4. המוצרים המוצעים באתר BOGOLOG.COM
  • כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • החברה מציעה את המוצרים לרכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר   המלאי. החברה איננה מתחייבת למלאי מוצר מסוים כלשהו.
  • מחיר המוצרים בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לפגוע בהזמנות שכבר נעשו.
  • מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי דין.
  • בעסקת רכישה בה תינתן למשתמש אפשרות לשלם בתשלומים, יכללו תנאי העסקה את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות החברה.
  • ידוע לגולש כי אתר החברה מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע.
 5. ביצוע הזמנה ורכישה באתר
  • בעת ביצוע רכישה באתר, הגולש הנו האחראי הבלעדי לספק את הפרטים הנכונים , הגולש נדרש למלא פרטים לרבות שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר וסוג כרטיס אשראי, באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה, אזזו בע”מ אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהגולש סיפק פרטים שגויים או לא נכונים.
  • אספקת המוצר תבוצע לכתובת שהוזנה על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
  • הרכישה באתר www.bogolog.com מאובטחת בתקן PCI העומדת בסטנדרטיים הדרושים לרכישה אינטרנטי,  פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה. ביצוע החיוב נעשה במערכת ICREADIT  מבית ריווחית ,כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . PCI DSS החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • עם ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הרוכש. לאחר אישור ההזמנה  חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר הנפיקה לו את הכרטיס אתו המשתמש מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר שהחברה קיבלה מחברת האשראי את האישור לביצוע העסקה.
  • לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
  • פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
  • מערכת המחשוב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 6. אספקה והובלה
  • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין. מחירי המוצרים לא כוללים דמי הובלה או משלוח.
  • בכפוף לכך שהלקו שילם לחברה את מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, החברה תדאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.
  • מטעמים שונים לא תתאפשר אספקת משלוחים ליישובים והאתרים המוגבלים מבחינה ביטחונית מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י החברה. החברה רשאית להעמיד את המוצר לרשות המשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. החברה עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. לחברה שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לכתובת או לאזור שצוינו על ידי המשתמש בעת ההרשמה או בעת ההזמנה ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.
  • במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  • בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
  • איסוף עצמי – במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית המשתמש לא יחויב בדמי הובלה.
  • אספקה ליעדים מחוץ לישראל – דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל. כל משלוח ואספקה ליעדים אלו יתומחר בנפרד מול החברה ובתיאום מול המשתמש.
 7. החזרות וביטולים
  • זכות הביטול לאחר הרכישה מעוגנת בתקנות ביטול עסקה בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.
  • לקוח יוכל לקבל החזר כספי במידה והמוצר יחזור למחסני החברה על חשבונו תוך כדי שהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ולא הורכב בבית הלקוח.
  • פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש.
  • החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
  • כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הנו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.
  • החזר כספי יבוצע לא יותר מ-10 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה
  • לקוח המבקש לבטל את העסקה, חייב להציג לחברה חשבונית מס או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם חברת (אזזו בע”מ).
  • ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, אזזו בע”מ בלבד, באמצעות שליחת הודעת מייל לכתובת info@bogolog.com
  • החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 8. אחריות
  • תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה. יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה.
  • האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד’)
  • חברת אזזו בע”מ לא תהיה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  • בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי החברה אזזו בע”מ בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.
  • במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה.
 9. מדיניות פרטיות
  • לצורך אספקת השירותים באתר, החברה מבקשת ואוספת מידע על שימושים שהנך עושה באתר ו/או בשירותי החברה.
  • כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות החברה, שיפור שירות, חיוב, קשרי לקוחות, דיוור, שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.
  • במטרה להגן על נתוניך, החברה יכולה לדרוש ממך שתספק לה מידע שמאפשר לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום עבור שירותים שרכשת.
  • שימוש במידע שמסרת או שנאסף לגביך, שלא לצורך אספקת שירות עבורך, ייעשה באופן שאינו מזהה אותך אישית.
  • לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע לחברה, אך הימנעות ממסירת מידע תמנע מהחברה אפשרות לספק לך שירותים מסוימים, כולם או חלקם.
  • פרטי ההתקשרות שלך, המופיעים במערכות החברה, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר שירותי החברה. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובתך הרגילה, אשר סיפקת לחברה, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר.
  • במידה ואינך מעוניין בחומר הפרסומי, כמפורט לעיל, אתה יכול להודיע לחברה בכתב, על סירובך לקבלו באחד האופנים שלהלן: (1) בפניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות; (2) בדואר רשום לפי כתובת החברה; (3) באופן מקוון באתר. כל זאת תוך 14 ימים מיום ההתקשרות. יתאפשר לך לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/ שיווקי בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה) החברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.
  • החברה עשויה מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיה עם מוקד השירות של החברה על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בינך או מי מטעמך לבין החברה השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.
  • לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או ביטול ההתקשרות עם החברה מכל סיבה שהיא, החברה תשתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.
  • על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות לכל תאגיד קשור לחברה, ובכלל זה לחברות בנות ו/או לחברות אשר יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שהחברה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:
 10. מסירת פרטי הלקוח לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין שירותי החברה ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות הלקוח כאמור בסעיף זה; (2) העברת פרטיך לאחר על פי סמכות שבדין; (3) לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך בלבד; (4) פניה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות של החברה (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: “הדיוור”), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא תבקש להפסיק את הדיוור אליך, בכתב, כמפורט להלן; (5) למניעת הונאות; (6) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי החברה או מי מטעמה; (7) לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה.
 11. שונות
  • בכל מחלוקת שעניינה עסקת רכישה או השימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
  • ידוע לגולש כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר החברה יהיה נקי וירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר החברה.
  • תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
  • ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג זכויות יוצרים, פטנטים, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה של החברה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע העתקה, שכפול ופרסום לרבות נתונים טכניים, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על כן, הגולש רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
  • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.